Tag Archives: Etherchannel

Etherchannel

Etherchannel: چیست؟

ادغام چندین پورت سویچ بعنوان یک Logical Link را Etherchannelیا Aggregation یا Bundlingمی نامند که میتواند

از ۲ تا ۸ پورت با هم ادغام شو ند

پورت های که میخواهند ادغام شوند باید عضو یک Vlan باشند اگر بعنوان Trunkبخواهند استفاده شوند باید پورت ها در حالت trunk باشند .و حتی Speed و از نظر Duplex آنها باید یکسان باشند ترافیک به طور مساوی روی لینک ها فرستاده نمی شود بر اساس الگوریتم از یک لینک خاص فرستاده می شوند الگوریتم می تواند

Read more »