Monthly Archives: اسفند ۱۳۹۱

QOS

هدر ip و هدر LAN trunk و هدر frame- Relay و هدر ATM همه حداقل یک فیلد برای QOS استفاده می کنند.

هدر IP در RFC 791 شامل یک Byte به اسم Type of service است TOS برای مارک کردن پکت با ابزار QOS در نظر

گرفته می شود.

Read more »