Monthly Archives: تیر ۱۳۹۱

Aggregate Policer

به روتر ۱ و ۲ روی هم رفته ۵۰۰Kbps پهنای باند اختصاص بدهید برای رسیدن به روتر ۳ بطوری که اگر یکی از روتر ها از پهنای باند استفاده نکرد روتر بعدی بتواند از همه پهنای باند استفاده کند و هر موقع که روتری که از پهنای باند استفاده نمی کرد نیاز داشت باید پهنای باند بین آنها share شود .

Read more »