Monthly Archives: فروردین ۱۳۹۱

Configuration Archive & Rollback

در روتر و سویچ می توانیم تعیین کنیم که یک نسخه از کانفیگ را در جایی غیر nvram هم ذخیره کند

در زمان ذخیره کردن کانفیگ برای هر نسخه یک عدد اضافه میکند  تا هر زمانی که نیاز داشتیم بتوانیم

کانفیگ را به نسخه دلخواه برگردانیم

Read more »

OSPF Non-Broadcast Networks

Ospf

Read more »