Monthly Archives: آذر ۱۳۹۰

IP SLA

روتر Main دارای ۲ لینک به روتر Branch است میخواهیم در زمان Fail شدن یکی از لینک ها ترافیک از لینک

بعدی عبور کند در این سناریو لینک ۱ ما از Fast Ethernet استفاده شده است و لینک ۲ از Serial

میخواهیم با Failشدن لینک ۱ ترافیک از لینک ۲ عبور کند و زمانی که لینک ۱ برقرار شد دوباره ترافیک برای

رسیدن به شبکه ۱۷۲٫۲۳٫۱٫۰/۲۴ از لینک ۱ عبور کند . 

 

 

Read more »