Monthly Archives: آبان ۱۳۹۰

On-Demand Routing

On-Demand Routing پروتکل بهینه شده CDP است همانطور که می دانید با کمک CDP می توانیم

نوع Device وIP Address ونسخه IOS فعال روی Device همسایه را بدانیم .از IOS 11.2 به بعد ODR

به کمک CDP می تواند IP و Subnet mask متصل به روتر همسایه را تبلیغ کند که این قابلیت از ۵ بایت

استفاده میکند ۴ بایت برای IP آدرس و۱بایت برای Subnet Mask استفاده می شود .

نکته در تمامی روتر ها باید CDP فعال باشد

ODR

دراین شکل که بصورت Hub And Spoke است با فعال کردن ODR برروی روتر Hub باعث می شود که

روترهای Spoke آدرس IP های خود را تبلیغ کنند به روتر Hub

ODR برای روترهای Spoke یک Default Route می سازد .

Read more »