Monthly Archives: آبان ۱۳۸۹

Hot Standby Router Protocol

Hot standby Router Protocol: HSRP توسط سیکو ارائه شده است و اجازه می‌دهد چندین روتر یا چندین MLS بعنوان یک Gateway  یک IP آدرس دیده شوند. HSRP با Hello massage با آدرس ۲۲۴٫۰٫۰٫۲ با پورت UDP 1985با دیگر روترها ارتباط برقرار می‌کند.

Read more »