Monthly Archives: شهریور ۱۳۸۹

Route Selection Process BGP

۱٫مسیری که دارای Weight بالاتری باشد انتخاب میشود (فقط در سیسکو).

۲٫اگر Routeها دارای Weight یکسانی بودند مسیری که local Pref بالاتری داردرا انتخاب میکند.

۳٫اگر Weight و local Pref روتها یکسان بود مسیری که منبع آن Local است را انتخاب میکند
یعنی بصورت Local تولید شده باشد و Next HOP آن ۰٫۰٫۰٫۰ باشد.

۴٫اگر Weight و local Pref یکسان و مسیرهای تولید شده Local نداشت یا اگر یکسان بود
مسیری که AS Path کوتاه تری داشته باشد انتخاب میشود.

۵٫اگر تمامی Attribuiteهای قبلی از قبیل Weight و Local و غیره همگی یکسان بودند مسیری
که پایین ترین Origin Code را دارد انتخاب می¬شود الویت با IGP بعد EGP و آخر InComplet

۶٫اگر تمامی Attribuiteهای قبلی Weight و Local و AS Path و غیره همه آنها یکسان بود
مسیری که پایین ترین MED را داشته باشد انتخاب میشود.

۷٫اگر مسیرها از لحاظ MED یکسان بودند مسیر EBGP ارجعیت دارد.

۸٫اگر مسیرها EBGP نبودند بهترین مسیر مسیری است که IGP Metric پایین تری دارد.

۹٫اگر مسیرهای External بودند قدیمی ترین مسیر انتخاب می¬شود از لحاظ UPبودن.

۱۰٫اگر مسیرها در یک زمان بودند بهترین مسیر مسیری است که همسایه آن BGP ID کوچکتر
دارد انتخاب میشود.

۱۱٫اگر مسیرها از Route Reflector رسیده باشند مسیری که پایین تر Cluster ID را دارد انتخاب میشود.

۱۲٫در آخر بهترین مسیر مسیری است که Peer آن کوچکترین IP را داشته باشد انتخاب میشود.

Install Squid

یکی از دوستان روش نصب squid رو درخواست کرد که میخواهم توضیح بدهم

بعد از نصب لینوکس squid را از این سایت http://www.squid-cache.org دانلود میکنیم (من روش نصب از source رو توضیح میدهم )

Read more »