Monthly Archives: تیر ۱۳۸۹

Cam Table Switch Cisco

CAM<—> Content Addressable Memory : تمامی سوئیچ‌های Catalyst از یک Cam استفاده می کنند برای

وقتی که یک Frame می رسد به پورت سوئیچ Source Mac را می خواند و در Cam Table ذخیره می‌کند این

اطلاعات دارای Time Stamp هستند اگر یک Mac آدرس خوانده شد در یک پورت جابجا شود به پورت دیگری

برود Mac آدرس و Time Stamp برای پورت جدید ثبت می شوند سپس اطلاعات پورت قبلی را پاک میکند اگر

یک Mac آدرس که قبلا در Table داشته باشد به همان پورت بیاید فقط Time Stamp را Update می کند اگر

آدرسهای درون Cam Table برا مدت خاصی که حدود ۳۰۰ ثانیه است ldle باشند آنها را پاک می کند .زمانی

که یک mac آدرس برای پورتی Learn شود و بعد Host را جابجایی می کنیم به یک پورت دیگر چه اتفاقی

می افتد؟ بصورت‌عادی محتویات Cam Table اگر عمر آنها از ۳۰۰ ثانیه بگذرد پایان می یابد هنگامی که در پورت

جدید Learn شود برای جلوگیری از وجود آمدن اطلاعات Duplicate در Cam Table سوئیچ هر اطلاعاتی در مورد

آن Mac آدرس را پاکسازی می کند بجز اطلاعات تازه ای که برای پورت جدید که Learn شده است چون Mac

آدرس باید بصورتUnique باشد و یک Host نباید بیشتر از یک پورت دیده شود مگر اینکه در شبکه مشکلی

باشد.اگرسوئیچ اعلام کند که یک Mac آدرس Learn شده که در پورت دیگری هم وجود دارد سویچ خطائی

بعنوان Flapping بین اینرفیس ها تولید می کند

Tcam <—>Ternary Content Addressable Memory : یک acl می تواند فیلتر یا کنترل کند ترافیک خاصی را .

ارزیابی یک acl می تواند زمان خاصی روی پورسه سوئیچ اضافه کند. Tcam اجازه می‌دهد که یک  packet برای

ارزیابی یک acl در یک Table جداگانه‌ای انجام شود.

بعضی از سوئیچ‌ها دارای چندین Tcam هستند

acl Qos , Outbund , Inbound که بطور همزمان این ارزیابی انجام شوند.

ساختار Tcam: تشکیل شده از سه قسمت است

۱- value 2- mask 3- results

Value: همیشه ۱۳۴ بیت است که شامل آدرس مبداء و مقصد و سایر اطلاعات مربوط به دیگر پروتکلها است

Mask: 134 بیت است و مثل فرمت value است.

Results : یک مقدار عددی است که عملکرد Tcam بعد از دیدن این مقدار است مثلا برای Acl می تواند Permit یا Deny باشد.

TCAM Example                                                                                              Untitled